TARAFLAR

SATICI – SAĞLAYICI

Unvanı: Nazik Brode San Tic ve Ltd Şti

Adresi: Hobyar Mah. Aşir Efendi Cad. İmar Han No:15 Fatih / İstanbul

E-posta: onlinesatis@nazik.com.tr

Telefon: 0212 520 45 42

ALICI (TÜKETİCİ)

Adı, Soyadı/Unvanı:

Adresi: [●]

Telefon: [●]

E-posta: [●]

SÖZLEŞME’NİN KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.naziksepetim.com.tr internet sitesinden (“İNTERNET SİTESİ“) elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda belirtilen ürünlerin (“Ürün/Ürünler“) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (TKHK) ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tüketici ve satıcı sıfatlarına haiz olan tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Bu Sözleşme TKHK uyarınca ALICI’nın tüketici olması halinde (Ürünler’i mesleki ve/veya ticari bir amaç ile satın almaması halinde) geçerlidir.

Ürünler’in (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:

SİPARİŞ-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET, FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Ürün/Hizmet Açıklaması Adet Fiyatı[●] [●] [●] TL

Kargo Ücreti : [●] TL (KDV Dahil)

Toplam (KDV Dahil) Fiyat : [●]

Ödeme Şekli : [●]Teslimat Adresi : [●]Teslim Edilecek Kişi: [●]Fatura Adresi : [●]

Teslimat ile ilgili diğer hususlar Sözleşme’nin ilgili hükümlerinde belirlenmiştir.

CAYMA HAKKI

ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde ilgili Ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahip bulunmaktadır. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda Ürün, cayma bildiriminin tarafımıza ulaşması tarihinden itibaren 20 gün içerisinde tarafımızca geri alınacaktır.

Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır. Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar; niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar; Tüketici tarafından ambalajı açılmış cd, dvd gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri; fiyatı borsa gibi teşkilatlanmış piyasalarda belirlenen mallar; gazete, dergi gibi yayınlar; bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler; genel olarak, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar. Ayrıca, tüketici onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler.

Cayma hakkının kullanılması için ALICI tarafından yapılacak bildirimin yasal 14 günlük süre içinde SATICI’ya yazılı olarak veya bir elektronik posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısıyla yöneltilmiş olması yeterlidir. Bu hakkın kullanılması halinde, anılan yazılı bildirimin yanı sıra 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen Ürün’ün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi, gerekmektedir. Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen Ürün’ün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen Ürün, cayma hakkının SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde anlaşmalı kargo firması aracılığıyla ALICI’nın belirtmiş olduğu adresten ücretsiz olarak alınacaktır. Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen Ürünler’e ait nakliye ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder.

ALICI tarafından iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün’le beraber iade edilecek olan faturanın arkasında yer alan “Ürün İade Formu” doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Ürün bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur. (Genel Hükümler’in 12nci paragrafında yer alan iadeye ilişkin hüküm ve açıklamaları cayma hakkının kullanılması sebebi ile iade hallerinde de geçerlidir).

Cayma hakkı kullanılabilen Ürünler’de, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise ALICI’nın değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI’ya tazmin etmesi gerekir.

GENEL HÜKÜMLER

ALICI, İNTERNET SİTESİ’nde gösterilen Ürünler’in temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.

Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir Ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak 4 iş günü içerisinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı Ürünler’i KARGO firmaları aracılığı ile ALICI’lara göndermekte ve teslim ettirmektedir. Resmi tatil ve bayram süreleri bu belirtilmiş olan süreyi kapsamamaktadır.

Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü ve İNTERNET SİTESİ ‘nde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

Adreste teslim edilmiş Ürünler’in, teslimatı anında ALICI’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürünler’in sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI`nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

Ürün teslimatı sırasında SATICI’nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda Ürün teslimatı yapılmayabilir. İNTERNET SİTESİ’nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan bu Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, ALICI’nın Ürün bedelini ödeyerek SATICI’yı bilgilendirmesine dek; SATICI, Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI’ya ödeyememesi halinde, Ürün, en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenememesi ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICI’nın satış bedelini bankalar ve finansman kuruluşlarından sahibi bulunduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda mevzuat tarafından belirlenen oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren en geç 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

SATICI, olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/Hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde açık ve anlaşılabilir bir şekilde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

ALICI Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanalları ile SATICI’ya bildirebilir. Ürün teslimatı sırasında SATICI’nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür. İNTERNET SİTESİ’nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan bu Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.

ALICI tarafından ön bilgileri almasını ve teyidini müteakiben onaylanan işbu Sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların işbu Sözleşme’den doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir.

YETKİLİ MAHKEME VE SÖZLEŞME ONAYI

Mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.

28 Mayıs 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Zorunlu olan durumlarda başvurudan sonra veya bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemeleri’ne başvurulabilecektir.

ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürünler’in temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri İNTERNET SİTESİ’nde elektronik ortamda gördüğünü (ilgili Sözleşme ayrıca ALICI’nın vermiş olduğu e-mail adresine de gönderilmektedir.) vebunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek Ürün’ü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

,

TARAFLAR:

SATICI :

ALICI: : [●]

TARİH : [●]

Ekler:

EK- 1: Ücret Detay Dokümanı

EK-1

ÜCRET DETAY DOKÜMANI

Mesafeli Satım Sözleşmesi’ne konu olan Ürün(ler)e ilişkin ücret detayları aşağıdaki gibidir:

Ürün Cinsi/Modeli : [●]

Ürün adedi : [●]Satış Fiyatı (KDV dahil) : [●]

Vadeli Fiyatı (KDV dahil) : [●]

Ara Toplam : [●]

Kargo Ücreti : [●]

TOPLAM : [●]

Ödeme Şekli ve Planı : [●]

Teslimat Adresi : [●]Teslim Edilecek Kişi : [●]Fatura Adresi : [●]

Hedefimiz en kısa zaman içerisinde siparişlerinizi değerli müşterilerimize ulaştırmaktır. Siparişleriniz, banka onayı alındıktan sonra stok durumlarına göre 3-5 iş günü içerisinde kargo şirketine teslim edilir. Siparişinizin tarafınıza teslim edilmesi, kargonun çıkışından sonra İstanbul içi 1 iş günü, diğer illerde ise 2-3 iş günü içerisinde yapılır.

50 TL´ye kadar olan siparişleriniz 4,90 TL olarak ücretlendirilir. 50 TL ve üzeri tüm alışverişlerinizde kargo ücreti tarafımızdan karşılanır, hiçbir kargo bedeli ödemezsiniz.

Bayram ve tatil günlerinde teslimat yapılamamaktadır. Ayrıca grev, lokavt, tabii afetler, ayaklanma, halk hareketleri, nükleer risk ve tehlike, savaş, istila, ihtilal, iç savaş, sabotaj ve yangın halleri gibi olağanüstü durumlarda da teslimat yapılmamaktadır.

Tarafımızdan kaynaklanan bir aksilik olması durumunda, Müşteri İlişkileri çalışanlarımız tarafından en kısa zamanda konu ile ilgili, telefon veya e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Bu yüzden üyelik bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olması önemlidir.

Seçtiğiniz ürünlerin tamamı, anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile size teslim edilir.

Teslimat adresinde bulunmamanız halinde anlaşmalı olduğumuz kargo firmamız kapınıza “Ziyaret Notu” bırakacaktır. Bu durumda, ziyaret notunda belirtilen şubeden kargonuzu 3 gün içerisinde teslim almanızı rica ederiz.

Seçtiğiniz ürünlerden herhangi birinin stokta mevcut olmaması durumunda, konu ile ilgili bir e-posta ile ürünün stoklara gireceği ilk tarih tarafınıza bildirilecek ve gerekli işlemler yapılacaktır.

“Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.”

Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar; niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar; Tüketici tarafından ambalajı açılmış cd, dvd gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri; fiyatı borsa gibi teşkilatlanmış piyasalarda belirlenen mallar; gazete, dergi gibi yayınlar; bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler; genel olarak, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar. Ayrıca, tüketici onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler.

Cayma hakkının kullanılması için ALICI tarafından yasal 7 günlük süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu bildirim ayrıca faks, elektronik posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısı-uzaktan iletişim aracı ile de SATICI’nın işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla yapılabilir. Bu hakkın kullanılması halinde, anılan yazılı bildirimin yanı sıra 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen Ürün’ün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürün’lerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

ALICI tarafından iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün’le beraber iade edilecek olan faturanın arkasında yer alan “Ürün İade Formu” doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

İade edeceğiniz ürünü, tüm fatura nüshaları ile paketi hasar görmemiş, ürün kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş haliyle ve iade edilemeyen ürün kapsamında olmadığına emin olarak tüm aksesuarlarıyla Yurtiçi Kargo ile karşı ödemeli olarak göndermeniz yeterlidir.

Aras kargo ile gönderilmeyen iadeler kabul edilmeyecektir. İadeler ürünün orijinal ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. Orijinal ambalajı bozulmuş, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen ürün, cayma hakkının SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde kargo firması aracılığıyla ALICI’nın belirtmiş olduğu adresten ücretsiz olarak alınacaktır. Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder.

ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Ürün bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

Cayma hakkı kullanılabilen Ürün’lerde, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise Tüketici’nin değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI’ya tazmin etmesi gerekir.

İade Adresi:

Çiftlik Mah Cumhuriyet Cad 229/C Çavuşbaşı Beykoz İstanbul

0216 479 09 94

Nazik Brode tekstil san ve tic ltd şti tarafından işletilen www.naziksepetim.com internet sitesini (Sitemiz) ziyaret eden kayıtlı ve misafir kullanıcılardan (Kullanıcı) toplanan veriler (e-posta, adı, soyadı, telefon numarası ve kayıt sırasında girilen diğer bilgiler) Sitemiz’de yayınlanmaz ve Kullanıcı tarafından aksi belirtilmediği ve/veya yasal zorunluluklar gerektirmediği sürece hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da kuruluşla paylaşılmaz.

* Kullanıcı, Sitemiz’i kullanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşme’ye uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

* Kullanıcı, Sitemiz’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Nazik Brode tekstil san ve tic ltd şti’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

* Kullanıcı, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Nazik Brode tekstil san ve tic ltd şti' nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup;Nazik Brode tekstil san ve tic ltd şti, Kullanıcı’nın Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkını haizdir.

* Kullanıcı, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Sitemiz’i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

* Sitemiz’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Kullanıcı’ya aittir.

* Kullanıcı, Sitemiz’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde Nazik Brode tekstil san ve tic ltd şti 'nin bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

* Sitemiz’de sunulan görsel, yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Sitemiz’in içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nazik Brode tekstil san ve tic ltd şti 'nin izni olmaksızın, Sitemiz’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır.

* Kullanıcı, Nazik Brode tekstil san ve tic ltd şti 'nin Sitemiz’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde Kullanıcı,Nazik Brode tekstil san ve tic ltd şti 'nin uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

* Sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı saklı olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

* Kullanıcı, Sitemiz’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.

* Sitemiz dahilinde toplanan bu veriler; siz değerli Kullanıcı’larımıza dahi iyi hizmet sunabilmek adına standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri, çeşitli kampanya çalışmaları ve profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yürütülebilmesi için sadece Uberimo bünyesinde kullanılmaktadır.

* Bazı dönemlerdeNazik Brode tekstil san ve tic ltd şti 'nin, Kullanıcılar’ını bilgilendirmek amacı ile yeni kampanya ve ürünler hakkında bilgileri, promosyon bilgilerini içeren bilgilendirme mesajları gönderilebilir.

* Kredi kartı bilgilerinizin güvenliği için elimizden gelen her türlü özeni göstermekteyiz. Bu çerçevede Sitemiz üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz alımlarda kredi kartı bilgileriniz hiçbir suretleNazik Brode tekstil san ve tic ltd şti 'nin ve Sitemiz bünyesinde saklanmamakta ve Kullanıcı’lar tarafından görüntülenememektedir. Kredi kartı bilgileri tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek sadece provizyon alınması amacı ile kullanılmakta ve provizyon sonrasındaNazik Brode tekstil san ve tic ltd şti 'nin sistemlerinden silinmektedir.

* Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunluluğu bulunduğu durumlarda Nazik Brode tekstil san ve tic ltd şti 'nin tarafından resmi makamlara açıklanabilecektir.

* Sitemiz’de kayıtlı kişisel bilgileriniz sadece sizin tarafınızdan görüntülenebilir. Bu bilgiler hiçbir şekilde satılmaz, kiralanmaz ya da başka bir kurum ya da kuruluş ile karşılıklı değiştirilmez. Bu “Site Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi” metninde yer alan maddeler haricinde hiçbir şekilde 3. şahıslarla paylaşılmaz.Nazik Brode tekstil san ve tic ltd şti 'nin firması işbu Sözleşme’de taahhüt ettiği şartları yerine getirmek için mümkün olan tüm önlemleri alır.

* Kayıt sırasında girdiğiniz kişisel bilgilerinizi istediğiniz her zaman güncelleme ve değiştirme hakkınız saklı bulunmaktadır.

Nazik Brode tekstil san ve tic ltd şti

Adres : Hobyar Mah. Aşir Efendi Cad İmar Han No:15 Fatih/ İstanbul

Telefon0212 520 45 42

Email: onlinesatis@nazik.com.tr

İşbu Sözleşme’yi onaylıyorum; ve www.naziksepetim.com’a sitesi dahilinde toplanan kişisel verilerimin işbu Sözleşme’de belirtilen amaçlarla işlenmesine ve kullanılmasına onay veriyorum.

Bu Form’daki bilgiler ticari amaçla, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca aşağıda belirtilen Ürün/Hizmetler’in SATICI tarafından TÜKETİCİ sıfatını haiz olan ALICI’ya satılmasına ilişkin olarak verilmektedir.

 naziksepetim.com ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SATICI – SAĞLAYICI

Unvanı:

Nazik Brode Tekstil San ve Tic Ltd Şti – SAHİBİ

Adresi: Hobyar Mah. Aşir Efendi Cad. İmar Han No:15 Fatih / İstanbul

E-posta: onlinesatis@nazik.com.tr

Telefon: 0212 520 45 42

ALICI (TÜKETİCİ)

Adı, Soyadı/Unvanı: [●]

Adresi: [●]

Telefon: [●]

E-posta: [●]

SİPARİŞ-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET, FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Ürün/Hizmet AçıklamasıAdetFiyatı
[●][●][●] TL

Kargo Ücreti : [●] TL (KDV Dahil)

Toplam (KDV Dahil) Fiyat : [●]

Ödeme Şekli : [●]Teslimat Adresi : [●]Teslim Edilecek Kişi: [●]Fatura Adresi : [●]

Teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI varsa www.naziksepetim.com internet sitesinde (İnternet Sitesi) şartlarını ilan ettiği Ürün ile ilgili kampanya çerçevesinde söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir Ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak 3-5 iş günü içerisinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı Ürün’leri KARGO firmaları aracılığı ile ALICI’lara göndermekte ve teslim ettirmektedir.

Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması halinde veya Ürün ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından ve genel olarak teslimatın kabul edilmemesinden SATICI sorumlu değildir.

ALICI, Ürün’ü teslim aldığında derhal kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde Ürün’ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde SATICI sorumlu olmayacaktır.

SATICI, haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/Hizmet’i tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde açık ve anlaşılabilir bir şekilde TÜKETİCİ’yi bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir.

CAYMA HAKKI VE KULLANIM BİLGİLERİ

TÜKETİCİ, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde ilgili Ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahip bulunmaktadır. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda Ürün, cayma bildiriminin tarafımıza ulaşması tarihinden itibaren 20 gün içerisinde tarafımızca geri alınacaktır.

Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar; niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar; Tüketici tarafından ambalajı açılmış cd, dvd gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri; fiyatı borsa gibi teşkilatlanmış piyasalarda belirlenen mallar; gazete, dergi gibi yayınlar; bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler; genel olarak, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar. Ayrıca, tüketici onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler.

Cayma hakkının kullanılması için ALICI tarafından yapılacak bildirimin yasal 14 günlük süre içerisinde SATICI’ya yazılı olarak veya bir elektronik posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısıyla yöneltilmiş olması yeterlidir. SATICI’nın işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla yapılabilir. Bu hakkın kullanılması halinde, anılan yazılı bildirimin yanı sıra 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen Ürün’ün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi gerekmektedir. Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürün’lerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

ALICI tarafından iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün’le beraber iade edilecek olan faturanın arkasında yer alan “Ürün İade Formu” doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen ürün, cayma hakkının SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde kargo firması aracılığıyla ALICI’nın belirtmiş olduğu adresten ücretsiz olarak alınacaktır. Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder.

ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Ürün bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

Cayma hakkı kullanılabilen Ürün’lerde, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise Tüketici’nin değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI’ya tazmin etmesi gerekir.

DİĞER

Tüketicilerimiz talep ve şikayetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilirler. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde dileyen Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını mevzuat kapsamında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketicilerin Ürün/Hizmet’i satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilirler.

Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.

28 Mayıs 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

• Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Zorunlu olan durumlarda başvurudan sonra veya bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemeleri’ne başvurulabilecektir.

GEÇERLİLİK

İşbu sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formundaki tüm açıklamalar ve bilgiler TÜKETİCİ’nin işbu formu onayladığı an itibari ile geçerlidir ve TÜKETİCİ tarafından www.naziksepetim.com İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda okunup (ayrıca e-postasına iletilmiştir) teyit edildikten sonra, tarafların Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlükte kalacaktır.